RT @hadinik: ولی یکی از بزرگترین حسرتهای زندگیمون نرفتن به کنسرت شجریان میشه