من حاضرم داوطلب بشم پرتابم کنن تو یه سیاه‌چاله. هرچند نمی‌تونم براتون تعریف کنم اون تو چه خبره ولی حداقل خودم که می‌فهمم