من تا پنجم ابتدایی اصرار داشتم که نقّاله درست نیست و اسمش مقّاله‌س