ترکیه اگه به جای ارتش، سپاه پاسداران داشت الان این وضعش نبود