دیکه از امروز کودتا خط قرمز دولت و نظام ترکیه میشه. همه باید موضعشون رو نسبت بهش مشخص کنن وگرنه رد صلاحیت و میشن و رای اعتماد نمی‌گیرن