البته با حمایت مردم از اردوغان کودتا در نطفه خفه شد و این کودتا ترکیه رو واکسینه کرد اما حداقل تا ده سال بهانه میشه برای خفه کردن مخالفین