وسط کودتاتون صرفن جهت شوآف عرض کنم دو عدد بلیت کنسرت علیرضا قربانی هم ابتیاع شد.