ملت ریختن زیر پست ابرو گوندش تو اینستاگرام دارن هم‌دیگه رو می‌درن. ترک و فارس