وقتی پول داری، زشتی‌های دنیا هم به نظرت قشنگ میاد ولی امان از بی‌پولی، ثانیه به ثانیه‌ش تو برزخ می‌گذره