مامانم برای اولین بار که با ما می‌رفت سینما، پرسید اونجا می‌تونم بافتنی ببافم؟