هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند اعضا اضافه می‌شود و هر روز ۱۲ نفر از کسانی که در لیست انتظار دریافت عضو هستند، فوت می‌کنند