تنها ۷۰۰ نفر از آن ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر فوت شده در اثر مرگ مغزی اعضاء بدن خود را اهدا می‌کنند