طرف زیر پست سید حسن خمینی نوشته: من ترکم و خودم رو جزو کشور ترکیه می‌دونم. کلی تعریف و تمجید هم کرده از ترکیه. خب این‌جا چه غلطی می‌کنی؟