از فکرش بیرون نمیام. امروز با حمید یه صحبتی بکنم ببینم چی میگه و نظرش چیه