اعتراض کردن چرا طبق قوانین خودتون و در عین شایستگی پرویز هادی رو انتخاب نکردید که ببرید المپیک؟ گفتن ایشالا بعد از المپیک بررسی میشه