تو همسایگی ما چند ماه ساخت و ساز بود از گرد و غبارش تو خونه آسایش نداشتیم. اوضاع سیستان که دیگه فاجعه‌س