دلم هوای پاییزی می‌خواد. بعد از بارون. گرگ و میش غروب. هوای نسبتن سرد