هم‌چنان بعضی وقتا از خودم می‌پرسم: آخه چطوری میشه؟ این‌همه صفر و یک کنار هم؟