بس که گره زد به گره حوصله‌ها را حوصله‌ها را حوصله‌ها را