زنگ زدم در مورد چند تا بند از فکسی که فرستادن سوال کنم. یکم توضیح داد بعدش گفت ببخشید سرویسمون داره میره من باید برم. خدافز