فاصله‌ی بین دندون‌ها آیا برای هدفی غیر از گیر کردن سبزی و گوشت در اون محل ایجاد شده؟