مثلن چی می‌شد دندون‌ها به هم می‌چسبیدن ولی همین ارتفاع و شکل و اندازه‌ی فعلی رو داشتن؟