دقیقن از چه موقعی دزدی و مال مردم خوری شد ارزش و ملت اسم زرنگی گذاشتن روش و افتخار کردن بهش؟