همیشه بعد از باز کردن کروم، جیمیلم رو باز می‌کردم و بعد از چک کردن اینباکس از منوی اپ‌ها، گودر رو باز می کردم. هنوزم گاهی دستم میره اون سمت