از خواب بیدارم کرده میگه این چه برنامه‌ی مسخره‌ایه که صورتحساب درست محاسبه نمیشه؟ چک کردم دیدم ایراد از خودشونه، ده برابر بارش کردم