تا سال ۱۳۵۶ در تبریز ۱۵ سالن سينما وجود داشت كه از اين تعداد فقط ۵ سالن باقی مونده وفعاله. بعد از انقلاب هم فقط یک سینما در تبریز تاسیس شده