طرف عکس از کانادا گذاشته اینستاگرام. بعد منم عکس نخود سیاه سبز دهات همسر اینا رو می‌ذارم :))