همین فردا پس‌فرداس که ملت اطراف مکان‌های مهم و نظامی و امنیتی دنبال پوکمون بگردن