بیمه‌های پایه یه دستورالعمل دارن برای بررسی اسناد بیماران بستری و پرداخت هزینه به بیمارستان.قشنگ بند به بندش قابلیت رای به تفسیر شدن رو داره