جناب آقای علیرضا قربانی! پولی که گرفتی حلالت باشه. نوش جونت باشه. گوشت بشه به تن خودت و زن و بچه‌ت
پزو ‎· Hadi.Yalin