قطعات که تموم شد، علیرضا قربانی و گروهش اومدن جلو برای تشکر و اینا، ملت اینقدر کف زدن که برگشتن سرجاشون و مدار صفر درجه رو خوند و بعد رفتن