شجریان پدر وقتی می‌خونه: «به کجاها برد این امید ما را؟» آدم زبونش بند میاد نمی‌تونه لب از لب وا کنه جوابشو بده حداقل