عباس یمینی شریف مگه قسمتی از مصرع آخر شعر «یار مهربان» نبود؟ می‌خوندیم: از من مباش غافل، من یار مهربانم عباس یمینی شریف