برای هر درفتی که تو اپ توییتر می‌خوای پاک کنی باید پنج بار تپ کنی رو اسکرین