البته قاعدتن باید به دمپاییتون باشه و من هم بگم به لاستیکی پسر نداشته‌م ولی خب لازم دونستم بگم