لقمه‌ی آخر کشک بادمجون ته گلوم با لقمه‌ی ما قبل آخر برخورد کرد و اون‌جا بود که فهمیدم سیر شدم