مگه فرانسه حرف زدن فقط این نیست که «ر»ها رو «غ» تلفظ کنیم؟ چرا میگید سخته؟ خیلی هم غاحته