خانم دکتر داروسازی که ۱ نصف شب زنگ می‌زنی. خواستم بگم خواب نیستم ولی جوابت رو نمی‌دم تا بدونی آدم باید شعور داشته باشه این وقت شب تماس نگیره