دوستان می‌گن تا وقتی دو مامور فرودگاه عربستان محاکمه نشدن بی غیرتیه که حمله کنندگان به سفارت عربستان رو محاکمه کنن. خیلی هم منطقی و قانونی