تا می‌بینن یه چیزی برخلاف خواسته‌شونه سریع برچسب می‌زنن و داد و هوار راه می‌ندازن و مظلوم نمایی می‌کنن.خودسری‌های خودشون رو هم وظیفه می‌دونن