تو ایران غیر از مومن‌نسب کارشناس فضای مجازی نداریم؟ مثل زبل‌خان همه‌جا هست