امام جمعه سمنان می‌گه حضور در نماز جمعه بیعت با نظامه، پس باید مسئولین در صف اول باشند. متاسفانه غیر از دادستان، کسی از مسئولین رو نمی‌بینم