داروخانه‌ی بیمارستان، تو کیف لوازم بهداشتی بیمار دستمال کاغذی تولید ۱۳۸۷ گذاشته، همراه بیمار اومده شکایت. متصدی داروخانه داره توجیه می‌کنه