همراه بیمار می‌که آقا توجیه نکن که، شما خریدید اینو خب. حتی شعار روی دستمال کاغذی هم قدیمیه. نوشته فرزند کمتر زندگی بهتر :))