شنبه‌ی هفته‌ی بعد هم تعطیله. این ینی من فقط پنج روز وقت دارم برای دوندگی دنبال کارم