در ادکلنم خراب شده کلیش رفته تو کیفم:| موسم نابود شده رسمن