از این شرکت آخر کاملن مسالمت آمیز استعفا دادم. هرچند بعدها بی‌دلیل کارایی کردن که از چشمم افتادن.