الان پزشکا شاکی‌ان که چرا تو بیمارستان دیگه‌ی شهر همین خدمات رو ارائه می‌دن و بیشتر کارانه می‌گیرن این‌جا کمتره.