آی‌تی هم ما رو دور می‌زنه کار جدید رو بازم می‌ده به اون شرکت رقیب حتی با این افتضاحاتی که به بار آورده. ما هم می‌گیم ان شالله بز بوده