خلاصه که عزیزان من، پول بیت‌المال فقط با بخور بخور مسئولین نابود نمیشه. پرتی زیاد هم داره مثل این